A translation of and a commentary on the ancient Esoteric Song from sections 17 and 18 of tractate XIII of the Corpus Hermeticum, entitled as that tractate is:

Ερμού του τρισμεγίστου προς τον υιόν Τάτ
εν όρει λόγος απόκρυφος περί παλιγγενεσίας και σιγής επαγγελίας

On A Mountain:
Hermes Trismegistus To His Son Thoth,
An Esoteric Discourse Concerning Palingenesis
And The Requirement of Silence

Given the content, the song is pagan and without any Christian influence, although it has been described by some scholars as ‘gnostic’ in nature.

Cantio Arcana
(pdf)


Image credit:

The beginning of Cantio Arcana from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554.


°°°

Nota Bene: The now completed translation and commentary (parts one and two) is available here: https://davidmyatt.wordpress.com/2017/05/22/cantio-arcana-complete/

°°°

A translation of and a commentary on the first part of the ancient Esoteric Song from section 17 of tractate XIII of the Corpus Hermeticum, entitled as that tractate is:

Ερμού του τρισμεγίστου προς τον υιόν Τάτ
εν όρει λόγος απόκρυφος περί παλιγγενεσίας και σιγής επαγγελίας

On A Mountain:
Hermes Trismegistus To His Son Thoth,
An Esoteric Discourse Concerning Palingenesis
And The Requirement of Silence

Given the content, the song is pagan and without any Christian influence, although it has been described by some scholars as ‘gnostic’ in nature.

Cantio Arcana, Part One
(pdf)


Image credit:

The beginning of Cantio Arcana from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554.


Corpus Hermeticum XII

Corpus Hermeticum VI, XII
(pdf)

The pdf document above contains my translation of and commentary on tractates VI and XII of the Corpus Hermeticum.

David Myatt
17.v.17

°°°

Related:

Corpus Hermeticum I, III, IV, VIII, XI
(pdf)


Image credit:
The beginning of Tractate XII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Corpus Hermeticum XII

Corpus Hermeticum XII
(pdf)

The extracts that were previously here have been superseded by the publication of the completed translation of and commentary on tractate XII of the Corpus Hermeticum, with the hyperlink now to the completed version. The completed version contains additions to and revisions of the previous extracts.


Image credit:
The beginning of Tractate XII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Corpus Hermeticum – Tractate VI
A Translation And Commentary

The link below is to my translation of and commentary on the sixth tractate of the Corpus Hermeticum.

 Corpus Hermeticum VI
(pdf)

°°°

Related:

Corpus Hermeticum I, III, IV, VIII, XI
(pdf)
Translations and Commentaries


Image credit:
The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Cicero On Summum Bonum

In De Finibus Bonorum et Malorum Marcus Tullius Cicero, in criticizing Epicurus and others, presents his view of Summum Bonum, a term normally translated as ‘the supreme good’. According to Cicero, honestum (honourable conduct) is the foundation of Summum Bonum which itself can be discerned by careful consideration (ratio) in conjunction with that knowing (scientia) of what is divine and what is mortal that has been described as wisdom (sapientia).

aequam igitur pronuntiabit sententiam ratio adhibita primum divinarum humanarumque rerum scientia, quae potest appellari rite sapientia, deinde adiunctis virtutibus, quas ratio rerum omnium dominas, tu voluptatum satellites et ministras esse voluisti. (II, 37)

He then writes that honestum does not depend on any personal benefit (omni utilitate) that may result or be expected but instead can be discerned by means of consensus among the whole community in combination with the example afforded by the honourable actions and motives of the finest of individuals.

Honestum igitur id intellegimus, quod tale est, ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudari. quod quale sit, non tam definitione, qua sum usus, intellegi potest, quamquam aliquantum potest, quam communi omnium iudicio et optimi cuiusque studiis atque factis, qui permulta ob eam unam causam faciunt, quia decet, quia rectum, quia honestum est, etsi nullum consecuturum emolumentum vident. (II, 45f)

In effect, Summum Bonum – what the Greeks termed τὸ ἀγαθὸν – depends on certain personal qualities such as a careful consideration of a matter; on a personal knowing of what is divine and what is mortal; on the example of personal noble deeds and motives, and on a communal consensus.

There is therefore nothing morally abstract or dogmatic about Cicero’s understanding of Summum Bonum which so well expresses, as does Seneca [1], the Greco-Roman view, with a perhaps more apt translation of the term Summum Bonum thus being “the highest nobility”.

David Myatt
2017

An extract from the Introduction to my forthcoming translation of and commentary on the sixth tractate of the Corpus Hermeticum, entitled as that tractate is ῞Οτι ἐν μόνῳ θεῷ τὸ ἀγαθόν ἐστιν ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ: That In The Theos Alone Is Nobility And Not Anywhere Else.

°°°

[1] “summum bonum est quod honestum est; et quod magis admireris: unum bonum est, quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt”.  Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXI, 4


Image credit:
The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


 

Three of the many Greek terms of interest in respect of understanding the varied weltanschauungen outlined in the texts that comprise the Corpus Hermeticum are ἀγαθός and νοῦς and θεός, with conventional translations of these terms as ‘good’ and ‘Mind’ and ‘god’ (or God) imparting the sense of reading somewhat declamatory sermons about god/God and ‘the good’ familiar from over a thousand years of persons preaching about Christianity interspersed with definitive philosophical statements about ‘Mind’, as if a “transcendent intelligence, rationality,” or a “Mental or psychic faculty” or both, or something similar, is meant or implied.

Thus the beginning of tractate VI – τὸ ἀγαθόν, ὦ ᾿Ασκληπιέ, ἐν οὐδενί ἐστιν, εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ θεῷ, μᾶλλον δὲ τὸ ἀγαθὸν αὐτός ἐστιν ὁ θεὸς ἀεί – and dealing as it does with both ἀγαθός and θεός, has been translated, by Mead, as “Good, O Asclepius, is in none else save God alone; nay, rather, Good is God Himself eternally,” [1] and by Copenhaver as “The good, Asclepius, is in nothing except in god alone, or rather god himself is always the good.” [2]

In respect of νοῦς, a typical example is from Poemandres 12 – ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα. The beginning of this is translated by Mead as “But All-Father Mind, being Life and Light, did bring forth Man co-equal to Himself, with whom He fell in love, as being His own child for he was beautiful beyond compare,” and by Copenhaver as “Mind, the father of all, who is life and light, gave birth to a man like himself whom he loved as his own child. The man was most fair: he had the father’s image.”

Similarly, in respect of Poemandres 22 – παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια, καὶ εὐθὺς τὰ πάντα γνωρίζουσι καὶ τὸν πατέρα ἱλάσκονται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστοῦσιν εὐλογοῦντες καὶ ὑμνοῦντες τεταγμένως πρὸς αὐτὸν τῇ στοργῇ – which is translated by Mead as “I, Mind, myself am present with holy men and good, the pure and merciful, men who live piously. [To such] my presence doth become an aid, and straightway they gain gnosis of all things, and win the Father’s love by their pure lives, and give Him thanks, invoking on Him blessings, and chanting hymns, intent on Him with ardent love,” and by Copenhaver as “I myself, the mind, am present to the blessed and good and pure and merciful – to the reverent – and my presence becomes a help; they quickly recognize everything, and they propitiate the father lovingly and give thanks, praising and singing hymns affectionately and in the order appropriate to him.”

As explained in various places in my commentary on tractates I, III, IV, VIII, and XI, and in two appendices [3], I incline toward the view that – given what such English terms as ‘the good’, Mind, and god now impute, often as a result of two thousand years of Christianity and post-Renaissance, and modern, philosophy – such translations tend to impose particular and modern interpretations on the texts and thus do not present to the reader the ancient ethos that forms the basis of the varied weltanschauungen outlined in the texts of the Corpus Hermeticum.

To avoid such impositions, and in an endeavour to express at least something of that ancient (and in my view non-Christian) ethos, I have – for reasons explained in the relevant sections of my commentary – transliterated θεὸς as theos [4], νοῦς as perceiveration, or according to context, perceiverance; and ἀγαθός as, according to context, nobility, noble, or honourable [5]. Which is why my reading of the Greek of the three examples above provides the reader with a somewhat different impression of the texts:

° Asclepius, the noble exists in no-thing: only in theos alone; indeed, theos is, of himself and always, what is noble. [6]

° Perceiveration, as Life and phaos, father of all, brought forth in his own likeness a most beautiful mortal who, being his child, he loved.

° I, perceiveration, attend to those of respectful deeds, the honourable, the refined, the compassionate, those aware of the numinous; to whom my being is a help so that they soon acquire knowledge of the whole and are affectionately gracious toward the father, fondly celebrating in song his position.

But, as I noted in respect of ἀγαθός in the On Ethos And Interpretation appendix, whether these particular insights of mine are valid, others will have to decide. But they – and my translations of the tractates in general – certainly, at least in my fallible opinion, convey an impression about ancient Hermeticism which is rather different from that conveyed by other translations.

David Myatt
March 2017

Extract from a letter in reply to a correspondent who, in respect of the Corpus Hermeticum, enquired about my translation of terms such as ἀγαθός and νοῦς. I have, for publication here, added a footnote which references my translations of and commentaries on five tractates of the Corpus Hermeticum.
°°°

Notes

[1] G.R.S Mead. Thrice-Greatest Hermes. Theosophical Society (London). 1906.

[2] B. Copenhaver. Hermetica. Cambridge University Press. 1992

[3] My translations of and commentary on tractates I, III, IV, and XI – and the two appendices – are available in pdf format at https://davidmyatt.wordpress.com/2017/03/08/corpus-hermeticum-i-iii-iv-xi/

My translation of and commentary on tractate VIII is available in pdf format at https://davidmyatt.wordpress.com/2017/03/20/corpus-hermeticum-viii/

[4] To be pedantic, when θεὸς is mentioned in the texts it often literally refers to ‘the’ theos so that at the beginning of tractate VI, for example, the reference is to ‘the theos’ rather than to ‘god’.

[5] In respect of ‘the good’ – τὸ ἀγαθόν – as ‘honourable’, qv. Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXI, 4, “summum bonum est quod honestum est. Et quod magis admireris: unum bonum est, quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt.”

[6] The suggestion seems to be that ‘the theos’ is the origin, the archetype, of what is noble, and that only through and because of theos can what is noble be presenced and recognized for what it is, and often recognized by those who are, or that which is, an eikon of theos. Hence why in tractate IV it is said that “the eikon will guide you,”; why in tractate XI that “Kosmos is the eikon of theos, Kosmos [the eikon] of Aion, the Sun [the eikon] of Aion, and the Sun [the eikon] of mortals,” and why in the same tractate it is said that “there is nothing that cannot be an eikon of theos,” and why in Poemandres 31 theos is said to “engender all physis as eikon.”

As I noted in my commentary – qv. especially the mention of Maximus of Constantinople in respect of Poemandres 31 – I have transliterated εἰκὼν.


Image credit: The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554