Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos

0

gold funerary tablet (c. 200 BCE) found at Eleutherna, Crete
A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate
Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos
(pdf)


Image credit:
Gold funerary tablet (c. 200 BCE) found at Eleutherna, Crete,
of the kind presumed to be associated
with an aural ἱερός λόγος (esoteric mythos),
all of which funerary items have inscriptions similar to the following:
Γῆς παῖς εἰμι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος
(I am a child of Gaia and the starry heavens)